KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach (ul. Bialska 15, 08-200 Łosice, tel. 83 357 37 67)
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych magą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
  6. Państwa dane mogą zostać przekazane przedmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Daniel Koguciuk.

Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem mailowym inspektor@cbi24.pl